ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และการรักษาความสงบเรียบร้อย ห้อง 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.ปภ.จ.อน. (ภรภาดา 095-9463626)
12:00 น. ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (Working Lunch) ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ 1178 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. สนจ.อน. (หน.สันต์ 08 9859 7979)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน. ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน. ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337)
14:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2560 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร.056-511175

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี