ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)
10:00 น. ประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี (056-970109) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (กศจ.) ครั้งที่ 17/2560 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. (056-511203) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) โทร.056-571390 ต่อ 17918

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมรับฟังการแถลงผลงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี