ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.บ้านไร่ อ.หนองฉาง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ตรวจเยี่ยมบ้าน นางสุพิศ ศรีสวัสดิ์ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" และ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และพื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน อบต.ทองหลาง บ้านโป่งข่อย ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่โครงการ ม.1 บ้านใต้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อบจ.อน. (กองกิจการสภาฯ) นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี โทร.0816059095

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี