ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.บ้านไร่ อ.หนองฉาง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.บ้านไร่ อ.หนองฉาง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. พล.ต. คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ขออนุญาตนำคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 เข้าพบ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อ.น.(กลุ่มงานกิจการมวลชน 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (056-511965) ประกาศ ก.อบต.จ.อน.เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สาธารณสุข จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน. (056-511565) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.บ้านไร่ อ.หนองฉาง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี