ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771) ลงทะเบียนเวลา 09.30 - 10.00 น., การแต่งกาย : ชุดสากลสุภาพ

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมก่ารเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
18:00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชา่การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ.อน. สนง.อาชีวศึกษา จ.อน. (ฝ่ายวิชาการ 056-511582) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอสว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี