ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0" ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง สนง.อุตสาหกรรม อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สวัสดิการฯ จ.อน. (056-511907) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี