ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ถนนสั้น ตำนานยาว" จังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่มที่ 3 และกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ หอประชุมเอนกประสงค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-571764 ผวจ.อน. มอบหมาย
17:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "ของดีบ้านไร่" ประจำปี พ.ศ.2561 บริเวณสนามฟุตบอล หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทปค.อ.บ้านไร่ โทร.056-539108 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย:ชุดผ้าไทย/ผ้าทอ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี