ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุม VDO Conference เพื่อมอบนโยบายของ รมต.กษ. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. กษ.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซี่ยน" ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.จัดหางาน จ.อน. (056-513024) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอบ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ประจำปี 2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร.056-511444 ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4181/2560

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:00 น. ประธานพิธีปิดการอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (คุณรุ่งทิภา 063-6070332) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี