ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม รร.สุขทวีรีสอร์ท ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง ที่ทำการปกครอง อ.หนองฉาง โทร 056531241 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานโครงการดอกไม้บานแก่นมะกรูด ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา โทร 0864457370 (คุณตูน)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.แรงงาน จ.อน. (056-511703) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง.สวัสดิการฯ จ.อน. (056-571907) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. เข้าร่วมฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันคริสมาสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.สวัสดิการฯ จ.อน. (056-511907) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4409/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง โทร.056-513155) ผวจ.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมประชุมการซักซ้อมแนวการดำเนินการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-513168 ผวจ.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี