ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กรณีนวดตอกเส้น ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน. (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 056-511565 ต่อ 105-106)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี