ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ห้องการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 3162

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อุทัยธานี กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 0 5657 1393 คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 2108/2560 ลว. 14 มิ.ย. 2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กรณีนวดตอกเส้น ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน. (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 056-511565 ต่อ 105-106) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4586/2560 ลงวันี่ 12 ธันวาคม 2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กรณีนวดตอกเส้น ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน. (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 056-511565 ต่อ 105-106)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี