ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (วิรัช 085 - 8762418)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ห้อง POC ศลก.อน.ชั้น5 สนจ. กลุ่มอำนวยการ คำสั่ง อน. ที่ 3652/2560 ลว 3 ตค. 60
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 16/2560 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.(056-511203) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (คุณรุงทิภา 063-6070332) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.กษ.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี