ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ หอประชุมศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0733 ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 5/2560 ลว 18 ก.ค.2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 056-511063) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์) โทร.056 511063

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
15:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุทัยธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี ศฝ.นศท.มทบ.31

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี