ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (โทร.056-511511)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี