ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (ชุตินันท์ 088-2675796)
10:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน.(ชุตินันท์ 088-2675796)
14:00 น. ประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 รร.ห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อ.เมืองฯ จ.อน. ททท. สำนักงานอุทัยธานี (จุฑามาศ 061-3977163)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ หอประชุมศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0733 ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 5/2560 ลว 18 ก.ค.2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน.(056-511511)
13:00 น. ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง.คลัง จ.อน. (056-512468) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (โทร.056-511511)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (โทร.056-511511)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี