ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานเปิดโครงการตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ ประจำปี 2560/61 บริษัทมิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด สนง.เกษตร จ.อน. (เกรียงศักดิ์ 086-2093649)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ หอประชุมศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0733 ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 5/2560 ลว 18 ก.ค.2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัด อ.น.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี