ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401), สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย โทนสีเหลือง
08:30 น. ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลเมืองอุทัยธานี สนง.สถ.จ.อน. (ผอ.มยุรีย์ 083-0584543)
10:30 น. ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณวัดอุโปสถาราม ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (สมเกียรติ 081-8233421)
11:45 น. ประธานกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. (พิรุณพร 091-8394704)
13:30 น. ประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" "จังหวัดอุทัยธานีปลอดขยะ สะแกกรังใสสะอาด" ลานสุพรรณิการ์ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (สุวัชรี 081-6661312) การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา ผูกผ้าพันคอ สวมหมวก ติดบัตรจิตอาสาฯ

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย โทนสีเหลือง
13:00 น. กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา
16:00 น. ประธานในการเกี่ยวข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0733 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : เสื้อหม้อฮ้อม

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณชฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย โทนสีเหลือง
09:00 น. ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดเกษตรและสหกรณ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สนจ.อน.(ผอ.ชุษณชฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย โทนสีเหลือง
08:00 น. ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (056-511965)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดเกษตรและสหกรณ์ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ลานวัดอุโปสถาราม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
11:45 น. ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กด้อยโอกาส ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลานสุพรรณิการ์ สนจ.อน.(ผอ.ชุษณชฎา 089-2034430) การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา
16:00 น. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0733 การแต่งกาย : เสื้อหม้อฮ้อม

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี