ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ สนจ.อน. (หน.อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการกระทำความผิดตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กรณีนวดตอกเส้น ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข จ.อน. สนง.สสจ.อน. (056-511565 ต่อ 203) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4439/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร.056-571151

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัด อ.น.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี