ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:45 น. ประธานพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานเปิดงาน "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7" สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย - วัดสิงห์ จังหวัดอุทัยธานี สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:00 น. มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง และมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระบือทั่วไป เวทีประกวดสัตว์ สนามประกวดสัตว์แยกอุทัยฯ - วัดสิงห์ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)
19:30 น. ประธานเปิดงาน "คาวบอยไนท์ อุทัยธานี" สนามประกวดสัตว์แยกอุทัยฯ - วัดสิงห์ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:45 น. ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเปิดงาน "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7" สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย - วัดสิงห์ จังหวัดอุทัยธานี สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7 สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย - วัดสิงห์ จังหวัดอุทัยธานี สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี