ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี และงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 "เทิดพระเกียรติ 117 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ.อน. สนง.พมจ.อน. (พิรุณพร 091-8394704) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ(สีเหลือง)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า จ.อุทัยธานี บริเวณลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อน. กฟภ. (นายสมศักดิ์ 0818887832) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมตลาดประชารัฐ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. ศูนย์ดำรงธรรม

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.พช.จ.อน.(056-511337) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3847/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.พช.จ.อน.(056-511337)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี