ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบจังหวัด) ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (นววรรณ 084-6509945)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5697 0141-2 ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0734 ตามคำสั่ง จ.อน.ที่ 5/2560 ลว. 18 ก.ค.2560
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. 056-511105 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน.(056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน.(056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า) โทร. 056-970141

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี