ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญก่อนฤดูเปิดหีบอ้อย ประจำปี 2560/2561 บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด 88 ม.12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (056-596717)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี