ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
05:30 น. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสระบุรี 4 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สนจ.อน. (หน.อัญชลี 056-571390) การแต่งกาย : ชุดปกติขาว (ผวจ.อน.มอบหมาย) ลงทะเบียนเวลา 05.30 น.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.อน.(056-571393) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.พม.จ.อน. (056-511229) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4258/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.อน.(056-571393)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญก่อนฤดูเปิดหีบอ้อย ประจำปี 2560/2561 บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด 88 ม.12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (056-596717)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี