ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.) ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. 056-511965 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ครั้งที่ 11/2560 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2560 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. 056-511965
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2560 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. 056-511965
15:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี /โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2560 ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร.056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี