ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (หน.ภัทรีพันธุ์ 0/5-4842663) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี 056-511292 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี 056-511292

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงแรมเดอะกาแลคซี่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศปป.1 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี