ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ตรวจเยี่ยมบ้าน นายสมจิตร จบศรี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร", ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านนางสีนวล เยียนไธสง และ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาผาแรด-บ้านเนินมะค่า บ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 9 ต.น้ำรอบ, บ้านเลขที่ 13/7 หมู่ที่ 12 ต.น้ำรอบ และพื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 4 - 8 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:00 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. โรงเรียนบ้านโกรกลึก บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมงานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. โรงเรียนบ้านโกรกลึก บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โทร. 056 579 288
14:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาและร่วมเสวนาเรื่อง "อุทัยธานีกับการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา" รร.บ้านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว และบรรยายพิเศษ ในห้วข้อ "นโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย" ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.จัดหางาน จ.อน. (056-513025)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "แนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)
09:30 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. โรงเรียนบ้านโกรกลึก บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงแรมเดอะกาแลคซี่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศปป.1 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี