ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานแถลงข่าว "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7" สนามประกวดสัตว์แยกอุทัยฯ - วัดสิงห์ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (สุบิน 081-9923499)
16:00 น. ประธานเปิดกิจกรรม "เดินเพื่อเสรีภาพ" Walk for Freedom สร้างจิตสำนึกในการยุติความรุนแรงในครอบครัวและต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดอุทัยธานี ลานสะแกกรัง (ทางขึ้นสะพานวัดโบสถ์) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. (ธาริณี 081-7070094)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สนง.สถ.จ.อน. (วรรณภา 056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ โทร.056571390) รองไมตรี มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
09:00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงแรมเดอะกาแลคซี่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศปป.1 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี