ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
12:00 น. ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สนง.สถ.จ.อน. (วรรณภา 056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอหนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐสุขใจ เมืองอู่ไทไร้ทุจริต รีสอร์ทสุขทวี อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337) ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี