ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. เข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "สำเภาทอง" ประจำปี 2560 ห้องประกายเพชร 1-2 ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771) การแต่งกาย : ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองหรือเอกลักษณ์จังหวัด

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
00:00 น. เวรรักษาการณ์ (เวรผู้ใหญ่)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี