ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุมพระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สนง.ปศุสัตว์ (056-670112) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุม สนง.ยุติธรรม จ.อน. ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อน. (056-571336) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีปฏิญาณตนมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี โทร.091-8417447

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ ปี 2561 โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศปป.4 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี