ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดถนนลาดยาง และโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ หมู่ 4 บ้านเขาว่าน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ แขวงทางหลวงชนบท (ผอ.อนุเทพ 0819607886)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. โทร. 0 5651 0626 ผวจ.อน. มอบหมาย
15:30 น. ประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอทัพทัน จ.อน. ทปค.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พม.จ.อน. (056-571492) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)
09:45 น. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "แนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุม POC สนง.ปภ.จ.อน. โทร.056-510626

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ ปี 2561 โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศปป.4 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี