ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา และประกาศเกียรติคุณตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. (หน.ประสาน 063-9031144)
14:00 น. ประชุมหารือเรื่อง การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อุทัยธานี กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 0 5657 1393 คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 2108/2560 ลว. 14 มิ.ย. 2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 วัดอมฤตวารี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และประกาศเกียรติคุณตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. (หน.ประสาน 063-9031144)
14:30 น. ร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร โทร.095-6422727)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ ปี 2561 โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศปป.4 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี