ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ห้องทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อน. โทร. 0 5652 0733 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมเพื่อเน้นย้ำและทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จ.อ.น. การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน.(พิชยา 086-9359424) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ห้องทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อน. โทร. 0 5652 0733 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ศอ.ปส.จ.อน. 056-513155 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:15 น. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "แนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ศอ.ปส.จ.อน โทร.056-513155
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (พิชยา 086-9359424)
15:00 น. ประธานการประชุมหารือการดำเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (โทร.056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี