ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง ผอ.ปปส.ภาค 6 คนใหม่ เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2560 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. (ณิชาภา 094-5359545)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมประชุม VDO conference ตล่าดประชารัฐ ห้องประชุม POC ศลก.อน. ชั้น5 สนจ.อน.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมประชุม VDO conference ตลาดประชารัฐ ห้องประชุม POC ศลก.จ.อน. ชั้น 5 สนจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร พรมพรุ้ย โทร.095-6422727)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี