ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วัดถ้ำรัตนคีรี(เขากวางทอง) หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. อำเภอหนองฉาง (ป.อัด 093-2415962) การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา (ไม่ต้องสวมปลอกแขน)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.สันต์ 089-8597979) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (056-571390)
13:30 น. ประธานประชุมอนุกรรมการประกันสังคม จ.อน. ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุม สนง.ประกันสังคม จ.อน. ต.น้ำซีม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประกันสังคม จ.อน.(056-970135) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.สันต์ 089-8597979)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี