ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อน. ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อน. ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 15/2560 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.(056-511203) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมหารือการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อ.น. (056-5125153) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) สนง.ที่ดิน จ.อน. โทร.056-970162 ตามคำสั่ง คทช.จ.อน. ที่ 2701/2560
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อน. ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กิ่งแก้ว 081-9726771)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี