ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประชุมหารือโครงการงบกลุ่มจังหวัด ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)
18:00 น. ประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณลานสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ฐาปนี 093-1536154) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยทุกยุคทุกสมัย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณลานสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา 056-512005) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยทุกยุคทุกสมัย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.056-513155
18:00 น. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณลานสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา 056-512005) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยทุกยุคทุกสมัย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี