ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี อบต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ สวมหมวก

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี อบต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องประชุม สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อน. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อน. (056-503090) คำสั่งกรมการท่องเที่ยว ที่ 1861/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
09:30 น. ประธานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมนพมาศ สนง.กศน.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (056-511511) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ลงพื้นที่เขตอำเภอบ้านไร่ จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี อบต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814)
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตให้ตั้งและการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี