ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-11-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำ จ.อุทัยธานี สนง. ปศุสัตว์ สนง. ปศุสัตว์ ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อุทัยธานี กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 0 5657 1393 คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 2108/2560 ลว. 14 มิ.ย. 2560
14:00 น. ประธานในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2560 ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. (ชมน์สวัสดิ์ 081-8883955) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ประธานพิธีฌาปนกิจ นายประทีป ชังชั่ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี วัดสุทธาวาส (วัดขุนจัด) ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ทปค.อ.หนองขาหย่าง โทร.056-597054

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี