ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กาญชฎา 063-9032049) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ณณัฏฐ์ 063-2235497)
11:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด โทร 0 5651 1444
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.จ.อน. โทร. 0 5651 1063
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โทร. 0 5651 1965 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กาญชฎา 063-9032049) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 4/2560 เดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธรอุทัยธานี 056-503109
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-5182589)
13:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี