ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน.(หน.จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 095-6422727)
13:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศลก.อน. ศอ.ปส.จ.อน.(ชลาลัย 087-3182589) ตามคำสั่ง ศอ.ปส.จ.อน. ที่ 38/2559

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี