ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (หน.จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (หน.จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
09:00 น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการจัดงานประกวดการสาวไหม และผ้าไหมระดับประเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุทัยธานี สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5652 0734 ผวจ. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลาง (หลังเดิม) สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5697 0101 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน.(หน.จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 095-6422727)
13:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศลก.อน. ศอ.ปส.จ.อน.(ชลาลัย 087-3182589) ตามคำสั่ง ศอ.ปส.จ.อน. ที่ 38/2559

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี