ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) เข้ารับมอบแนวทางปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1444
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367 ผวจ.อน. มอบหมาย
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย
19:00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ร้านอาหารนกน้อย สนง.จ.อ.น. โทร 0 5651 1063 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สำนักปลัด อบจ. (จินตนา 081-0398725)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ครั้งที่่ 4/2560 ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 0-5651-1965

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี