ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาคารกมลยุทธ บ้านสุรฎีรีสอร์ท ต.หาดทนง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พลังงาน (056-571352) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองร้อย อส.จ.อน.ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (วิทยา 081-9723056)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี