ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมแสดงความเห็นและเสนอแนะแนวทางในประเด็นต่างๆ ห้องประชุม อ.ลานสัก กอ.รมน.จ.อน (0-5657-1498)
15:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จังหวัด โทร. 0 5657 1725

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี