ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ให้แก่ทุกส่วนราชการ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (056-520737) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2560-2564) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (0 5657 1601) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.พาณิชย์ จ.อน. (0 5697 0144)) ตามคำสั่ง จว.อ.น.ที่ 1236/2560 ลว. 28 มี.ค.60
15:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จังหวัด โทร. 0 5657 1725 ผวจ.มอบหมาย
18:30 น. ประธานเปิดโครงการมหกรรมปีพาทย์มอญอุทัยธานี รวมใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ เวทีกลางสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัด โทร. 0 5657 1601 ผวจ.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมแสดงความเห็นและเสนอแนะแนวทางในประเด็นต่างๆ ห้องประชุม อ.ลานสัก กอ.รมน.จ.อน (0-5657-1498)
15:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จังหวัด โทร. 0 5657 1725

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี