ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-04-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
20:15 น. ประธานพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 เวทีแสดงแสง สี เสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. หัวหน้าทีมผู้ประสานงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663) ตามคำสั่งที่ 1039/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
18:00 น. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ธีมงาน "ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน" บริเวณงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (081 707 0094)
20:15 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด จ.อน. ประจำปี 2560 เวทีแสดงแสง สี เสียง สนามกีฬา จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
20:15 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด จ.อน.ประจำปี 2560 เวทีแสดงแสง สี เสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(ศิริวัฒน์ 081-3240663) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี