ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมในกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" วัดเขาฆ้องชัย (ธ) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ศุภชัย 087-0782547) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์
10:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 7/2559 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (นุภาษ 081-3753996) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (056-571601) ตามคำสั่งที่ 4345/2559 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมในกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" วัดเขาฆ้องชัย (ธ) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ศุภชัย 087-0782547) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเด็กอุทัยเรียนมวยไทยศิลปะประจำชาติ ห่างไกลสิ่งไม่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่ายมวย สจ.เปี๊ยกอุทัย ทปค.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 7/2559 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (นุภาษ 081-3753996)
15:00 น. ร่วมประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จ.อน. ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) ทปค.จ.อน. (วิทยา 081-9723056)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี