ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิธีอุปสมบท) พัทสีมา วัดพิชัยปุรณาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : ชุดสุภาพหรือสากลไว้ทุกข์
10:00 น. ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. (056-571725) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมกลั่นกรองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (056-511965) ตามคำสั่งที่ 4303/2559 ลว. 18 พฤศจิกายน 2559

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี