ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:55 น. ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ พร้อมหมวก

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:55 น. ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (จินดานันท์ 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ พร้อมหมวก
13:30 น. ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (มนตรี 089-9132200)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี