ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. มอบหนังสือและหารือเรื่องสถานพยาบาล วัดจันทาราม (ท่าซุง)
11:00 น. ตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวครบวงวร สหกรณ์นิคมทับเสลา อ.ลานสัก จ.อน.
13:00 น. ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิรูปที่ดิน (ช.6) โครงการปฏิรูปที่ดิน (ช.6) อ.ลานสัก จ.อน.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษกิจการค้า 0-5658-4676

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี