ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและคัดเลือกผู้เสนอราคากับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่" ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ณัสนันท์ 089-1539935)
15:00 น. ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ. สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและคัดเลือกผู้เสนอราคากับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่" ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (วิทยา 081-9723056)
15:00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ. สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี