ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (หน.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี