ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ร่วมพีธีเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวสารสหกรณ์ช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ จ.อน. บริเวณตลาดเกษตรกร (Farmer Market) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สหกรณ์จ.อน. (สมพร 090-9924878)
09:30 น. ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (ณัฐพงศ์ 084-0724140)
13:30 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่นายอำเภอ ห้องอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (มนตรี 089-9132200)
15:00 น. ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา.จ.อน. (ผอ. สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (ณัฐพงศ์ 084-0724140)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี