ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี (หน.นิภา 081-8875714) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี