ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2016-11-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. (หน.วีระพงศ์ 081-9920674)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. (หน.วีระพงศ์ 081-9920674)
13:30 น. ประธานการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี (ร.ต.วิทยา เกล้าวิกรณ์ 081-9723056) ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3530/2559
14:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System) ห้องประชุมศูนยย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โทร 0-5657-1390)
15:00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. (ผอ.สุทธิชัย 081-5774401) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี